Проектът „Балкански клъстер”

Проектът „Балкански клъстер” е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия и има за цел да създаде платформа за сътрудничество на клъстери, МСП и организации за подкрепа на бизнеса в трансграничния регион България- Сърбия.

Продължителността на проекта е 12 месеца. Дейностите по проекта стартират през м. май 2015 г. и ще бъдат изпълнявани от две партниращи си организации: Фондация за развитие на предприемачеството, София и Клъстерна къща, Ниш.

Основни дейности по проекта: картотекиране на клъстерите и изследване на нуждите на клъстерите; обучение за изграждане на капацитет на клъстерите чрез организиране на съвместни работни групи и семинари; мрежуване и запознаване с европейски модели за развитие на клъстери, за да се създаде по-добра среда за развитие на клъстерите и МСП в България и Сърбия; разработване на проект за стратегия за сътрудничество на балкански клъстери; промоционални и информационни дейности. Разработването на сайта на проекта (http://balkancluster.clusterhouse.rs/) ще допринесе за повишаване на ефикасността на обмена на информация и знания, и за повишаване на ефективността на бизнес контактите.

Международната конференция „Дни на клъстерите” в гр. Ниш и финалната конференция в гр. София ще маркират приключването на дейностите по проекта

Download the PDF file .