Национален куриерски клъстер

Kлъстер име Naziv                    Национален куриерски клъстер
Aдрес Adresa                  ул.”Неделчо Бончев” №10
Grad Grad                     София,1680
Телефон Br.Telefona           +359 2 81 70 655
E-mail E-mail                   couriercluster@gmail.com
Интернет адрес Internet adresa     http://couriercluster.bg/
Лице за контакт Kontakt osoba      Dimitar Georgiev
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

Мисията на Националния куриерски кръстер:

Да обединим усилията си за успешното организиране, насърчаване и подпомагане на предприемаческата инициатива в областта на куриерските и свързаните с тях дейности, в съответствие с европейските и световни стандарти.

Цели:
Повишаване на конкурентоспособността на български предприятия, извършващи дейности в областта на куриерските услуги и дейности, взаимосвързани и/или обслужващи и подпомагащи куриерските услуги
Извършване на целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на кадри от административния и управленския персонал на дружествата – съдружници
Развитие на продуктите и услугите, свързани с куриерската дайност
Разширяване на пазарните позиции на членовете на клъстера
Привличане на нови членове – съдружници на клъстера
Насърчаване на иновациите в куриерската дейност и в дейности свързани с куриерските услуги
Насърчаване на инвестициите и прилагането на съвременни технологии и оборудване за извършване на общи клъстерни дейности