Kontakt

БАЛКАНСКИ КЛЪСТЕР 

Платформа за сътрудничество на клъстери
в трансграничния регион България- Сърбия

Водещ партньор
Фондация за развитие на предприемачеството
ул. Дуканска планина №18 гр. София 1606, България
office@fed-bg.org
www.fed-bg.org

Партньор
Клъстерна къща ООД
ул. Генерала Милојка Лешјанина № 52 гр. Ниш 18000, Република Сърбия
info@clusterhouse.rs
www.clusterhouse.rs

СИНЕРГИЯ НА КЛЪСТЕРИТЕ НА БАЛКАНИТЕ!