POTREBE PREDUZETNICA JUGOISTOČNE SRBIJE

Sastanak je organizovala Kuće klastera, po preporuci Udruženja poslovnih žena Srbije, a pod koordinacijom Frankfurtske škole za finansije i menadžment dana 28.decembra u Nišu.

Dvanaest preduzetnica sa područja grada Niša, iz oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane, ugostiteljstva, poslovno-finansijskih usluga, medicinskih usluga, marketinga i web dizajna dalo je doprinos kreiranju boljeg poslovnog okruženja u Srbiji, svojim sugestijama i otvorenom iskazivanju potreba kako bi žene u biznisu trebalo da budu podržane u Srbiji.

Žene su formalno izjednačene sa muškarcima, ali nemaju jednake mogućnosti za obavljanje biznisa:

 • teže pristupaju finansijskim sredstvima jer pravo na kreditna sredstva gotovo ne mogu ostvariti usled nedostatka garancija jer nisu vlasnici nekretnina
 • pristup kvalitetnijim, vrednijim, poslovima je gotovo nemoguć jer se poslovi dobijaju u kafanama što nije mesto okupljanja ni poslovanja žena
 • državnih stimulativnih mera za žene u biznisu gotovo da nema od 2012. godine, kao ni međunarodnih poslovno razvojnih organizacija i fondova kojima bi poslovne žene mogle pristupiti i unaprediti svoj biznis.

Žene poslovanje razvijaju na osnovu ličnih kontakata i preko internet informisanja, poslovnih udruženja i mreža. U nedostatku tehnike i tehnologije rad organizuju na kreativan, uglavnom manuelni način koji im omogućava da pokrenu posao ali ne i da ga ozbiljno razvoju, jer bez opreme i savremenog tehničko-tehnološkog i menadžment znanja ne mogu biti konkurentne ni na lokalnom, a najmanje na globalnom tržištu.

Žene su i preduzetnice i porodične osobe od kojih se tradicionalno očekuje da sve rade i da sve mogu same. Mentalitet na području JI Srbije dodatno otežava razvoj ženskog preduzetništva. Potreba za efikasnijom primenom Zakona o rodnoj ravnopravnosti i sistematskom ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim krajevima slabo razvijene JI Srbije bi trebalo da budu prioritet strateškog socio-ekonomskog razvoja Srbije.

Žene su ključni nosioci promena koje doprinose održivom ekonomskog razvoju zemlje jer svojim energičnim pristupom, emocionalnom inteligencijom i posvećenošću istraju i pored brojnih birokratskih prepreka i velikog siromaštva koje vlada na području JI Srbije.

Sastanak su podržale svojim učešćem učesnice i dobitnice prestižne nacionalne nagrade UPŽ Srbije „Cvet uspeha za ženu zmaja“ u periodu 2008-2016.

Najvažnije sugestije u pogledu finansijske podrške za žene u biznisu su:

 • Ostvarivanje prava preduzetnica na kredit sa fleksibilnijim merama obezbeđenja, na osnovu bolje procene poslovne ideje, kroz učešće banke kao akcionara do otplate kredita
 • Uvođenje zaštitnika klijenata-preduzetnika u bankama radi efikasnijeg dijaloga izmedju banke i klijenta
 • Redukovanje bankarske i druge papirologije, kroz efikasnije korišćenje elektronskog i mobilnog bankarstva i elektronskih/čipovanih ličnih karti koje poseduju potpis vlasnika
 • Odobravati kredite na minimum tri godine sa grejs periodom od godinu dana, uz razvojno podsticajnu kamatnu stopu – primeniti pristup da kroz razvoj klijenata osnazite klijenta koji će vam donositi veći profit
 • Razviti posebne finansijske pakete za žene u biznisu od podsticanja poslovnih ideja, posebno inovativnih koje se realizuju na relaciji istraživačko-razvojnih institucija i preduzetnica, preko početnica u poslovanju, mirko i MSP postojećih biznisa.
 • Razviti službenike u finansijskim institucijama za rad sa mikro, MSP sektorom
 • Uvesti državnu budžetsku liniju za sufinansiranje poslovno-razvojnih projekata koji se finansiraju iz EU i bilateralnih fondova
 • Razviti saradnju između finansijskih institucija i udruženja i poslovnih mreža kako bi potrebe preduzetnika i ponuda banke bili usklađeni, preduzetnici efikasnije informisani i pomognuti da pristupe sredstvima
 • Raditi na programima informisanja, umrežavanja i obrazovanja preduzetnika u vezi korišćenja državne podrške ekonomskom razvoju i podrške finansijskih organizacija
 • Podrška razvoju koja podrazumeva sufinansiranje u iznosu od 50% od vrednosti projekta za područje JI Srbije nije podsticajna podrška, promeniti ovaj procenat na iznos do 10%.

Prilagođavanjem ponude potrebama, efikasnijim mentoringom, monitoringom i evaluacijom ostvariće se ozbiljne i dugoročne promene u okruženju. Pružanje strateške podrške razvoju ženskog preduzetništva je garancija održivog razvoja i rasta privrede Srbije.

zene1 zene2