Бул Транс Карс

Kлъстер име Naziv                    Бул Транс Карс
Aдрес Adresa                 ул. „Зелена ливада“ № 7
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 2 866 51 90
E-mail E-mail                  office@bultranscars.com
Интернет адрес Internet adresa     http://www.bultranscars.com
Лице за контакт Kontakt osoba      Maria Darakova
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

„Бул Транс Карс“ е регистрирано през 2013 г. българско сдружение с нестопанска цел на транспортни компании в сектора на сухопътния автовозен превоз на автомобили.

Каква е мисията на сдружението?
•Да обедини потенциала на на членовете си с оглед по-успешното им участие на пазара на транспортни услуги в Европа и Черноморския регион;
•Да повиши ефективността на участващите в сдружението превозвачи, посредством планирането и координирането на дейността им и предоставянето на съответстващи на пазарното търсене услуги;
•Да съдейства на членовете в следните основни направления •Координация и управление на дейността
•Външни контакти
•Развитие на административния и професионален капацитет
•Подпомагане на финансовата и инвестиционна дейност

•Да превърне българския автовозен сектор в модерен участник на европейския пазар на автомобилни транспортни услуги, способен да предлага услуги с висока добавена стойност и конкурентни условия.