Български Клъстер “Телекомуникации” (БКТ)

Kлъстер име Naziv    Български Клъстер “Телекомуникации” (БКТ)
Aдрес Adresa                 бул. Цариградско шосе, 7ми км.
БИЦ Изот, офис 290
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 2 866 51 90
E-mail E-mail                  office@bultranscars.com
Интернет адрес Internet adresa     http://www.bultranscars.com
Лице за контакт Kontakt osoba      Prof. Vladimir Pulkov Ph.D.
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Български Клъстер “Телекомуникации” (БКТ) е създаден по инициатива на Фондация “ИКТ Клъстер” в началото на 2008 г. по проект „Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия”
Клъстерното обединение е създадено, за да подобри конкурентоспособността на фирмите. Усилията в тази насока са насочени към реализиране на най-добрите практики в управленските процеси, подобряване на маркетинговите стратегии на фирмите, постигне на по-висока степен на интернационализация и излизане на нови пазари.
Портфолиото на фирмите – членки покрива почти цялата продуктова гама на телекомуникационните услуги. Фирмите, членуващи в клъстера, конструират, произвеждат, инсталират и поддържат конкурентоспособни продукти, част от тях са софтуерни продукти в сферата на съвременните телекомуникационни услуги: IP телекомуникациите, интранет системи и специализиран софтуер. Други основни направления, в които работят фирмите, са разработка на телекомуникационно и мрежово оборудване, микро- и нано-електроника, вградени системи, токозахранващи устройства и конвертори, системи за сигурност, контрол на достъпа и пожароизвестяване, мултиплексори, оптични комуникации и т.н.
Български Клъстер “Телекомуникации” е доброволно, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение, основаващо се на взаимно доверие между членовете му и има следния основен предмет на дейност: координиране и съвместна дейност на членовете на Сдружението за мобилизиране на ресурси, подпомагане на развитието и просперирането на техния бизнес и утвърждаването им като водещи фигури в областта на сектор „Телекомуникации”.