Аутомотив Клъстер България (АКБ)

Cluster name Naziv             Аутомотив Клъстер България (АКБ)
Address Adresa           ul. “Tsar Asen” 15
City Grad               Sofia
Telephone No. Br.Telefona     +359 2 98 687 54 / +359 2 90 30 681
E-mail E-mail                     office@automotive.bg
Internet address Internet adresa:       http://automotive.bg
Contact person Kontakt osoba:        1 – Plamen Stoev 2 – Dilyana Stoyanova
Function within the cluster Funkcija u klasteru:  1-HR; 2-European projects
About cluster:

Аутомотив Клъстер България (АКБ), създаден през юли 2012 г., е организация с нестопанска цел, представляваща интересите на автомобилни производители, доставчици и организации, предоставящи услуги за автомобилната индустрия. АКБ насърчава взаимодействието между членовете на клъстера и подкрепя техния бизнес растеж и конкурентоспособност посредством участие в съвместни международни проекти, проучвания и професионални автомобилни програми за квалификация.

В момента членовете на клъстера наброяват 22 местни и международни компании.

Основни цели:

  • Подпомагане на автомобилни компании със седалище или дъщерни дружества в България за изграждане и по-нататъшното развитие на тяхното производство, монтаж, проучване и развитие, продажби или услуги
  • Привличане на автомобилни производители и водещи международни доставчици на автомобилни компоненти на българския пазар и изтъкване на предимствата на България в сравнение с други страни от Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка
  • Подпомагане на проекти на членовете на АКБ, свързани с внедряване на технически подобрения и иновации, оптимизация на качеството, структури и процеси за намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността на международните пазари
  • Представляване интересите на членове на АКБ по всички въпроси, напр. посредством създаване на благоприятни правни и финансови условия за компаниите членове на АКБ
  • Стимулиране на етични пазарни отношения, т.е. корпоративните етични норми да бъдат в съответствие с Европейските директиви
  • Въвеждане на мерки съвместно с правителството, университетите, частните обучителни институции и членовете на АКБ по отношение на образованието и обучението, развитието на технологични центрове