Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/

Kлъстер име Naziv        Асоциацията на бизнес клъстерите
Aдрес Adresa
Grad Grad                     София
Телефон Br.Telefona          +359 879 830 492
E-mail E-mail                  office@abclusters.org
Интернет адрес Internet adresa     www.abcclusters.org
Лице за контакт Kontakt osoba
Функция в клъстера Funkcija u klasteru
За клъстера:

Асоциацията на бизнес клъстерите /АБК/ е организация, която се стреми да обединява и защитава интересите на клъстерите в България.

АБК е основана през 2009 г. от водещи клъстери в страната. Към настоящия момент в Асоциацията членуват 16 клъстера от различни сектори: ИКТ, автомобили и електромобили, здраве и здравен туризъм, морска индустрия, мехатроника и автоматизация, текстилна индустрия, мебелна индустрия, хоризонтално интегрирани технологии и системи, брокери, куриери, зелен товарен транспорт.

GEO Engineering Cluster

Kлъстер име Naziv                    GEO Engineering Cluster
Aдрес Adresa                  6 Alexander Zhendov Str.
Grad Grad                     София,1113
Телефон Br.Telefona           +359 2 807 3116
E-mail E-mail                   office@gec.bg
Интернет адрес Internet adresa     http://www.gec.bg
Лице за контакт Kontakt osoba      Goran Milanov
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

“Клъстер информационни и комуникационни технологии”

Kлъстер име Naziv                   “Клъстер информационни и комуникационни технологии”
Aдрес Adresa                 Бул. Цариградско шосе, 7-ми км, БИЦ ИЗОТ, ет. 2, офис № 290
Grad Grad                     София,1784
Телефон Br.Telefona           +359 2 489 97 44; +359 2 489 50 76
E-mail E-mail                   office@ictcluster.bg
Интернет адрес Internet adresa     www.ictcluster.bg
Лице за контакт Kontakt osoba      1-Georgy Brashnarov 2- Anna Naydenova
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         1- Chairman 2- Executive Director
За клъстера:

“Клъстер информационни и комуникационни технологии” е клъстерна инициатива, подкрепяща и насърчаваща създаването и развитието на клъстери в областта на информационните и комуникационните технологии в България.

Основна цел на организацията е повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия от ИКТ бранша, чрез насърчаване на сътрудничеството и създаване на нови бизнес възможности.

ИКТ Клъстер е хоризонтална организация. Тя има амбиция да създава и да бъде ментор на успешни вертикални клъстери в различни сегменти на ИКТ сектора.

Фондация “Клъстер информационни и комуникационни технологии” е създадена през 2005 г. като платформа за ползoтворен диалог и сътрудничество между ИКТ бизнеса и държавната администрация. В началото, основната дейност на фондацията е насочена към подкрепа на държавната администрация в изработването на основните ИКТ политики.

През 2008 г. организацията променя своите основни приоритети и концентрира всички дейности към подпомагане на малките и средни предприятия от ИКТ бранша за повишаване на конкурентоспособността им и насърчаване стремежа им да се развиват на международните пазари.

ИКТ Клъстер се е утвърдил като център на клъстерното познание в България. Организацията е член на няколко европейски клъстерни платформи и мрежи и поддържа много добри отношения с редица европейски и световни партньори.

ИКТ Клауд Клъстер

Kлъстер име Naziv                    ИКТ Клауд Клъстер
Aдрес Adresa                 ул. Леге 10, етаж 3, офис 306
Grad Grad                     София,1000
Телефон Br.Telefona           +359 878 161 405
E-mail E-mail                   office@ict-cloud-cluster.com
Интернет адрес Internet adresa     http://ict-cloud-cluster.com
Лице за контакт Kontakt osoba      Nikolay Arsov
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

ИКТ Клауд Клъстер е сдружение от ИТ фирми, което разработва и внедрява нови клауд технологии.

Национален куриерски клъстер

Kлъстер име Naziv                    Национален куриерски клъстер
Aдрес Adresa                  ул.”Неделчо Бончев” №10
Grad Grad                     София,1680
Телефон Br.Telefona           +359 2 81 70 655
E-mail E-mail                   couriercluster@gmail.com
Интернет адрес Internet adresa     http://couriercluster.bg/
Лице за контакт Kontakt osoba      Dimitar Georgiev
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

Мисията на Националния куриерски кръстер:

Да обединим усилията си за успешното организиране, насърчаване и подпомагане на предприемаческата инициатива в областта на куриерските и свързаните с тях дейности, в съответствие с европейските и световни стандарти.

Цели:
Повишаване на конкурентоспособността на български предприятия, извършващи дейности в областта на куриерските услуги и дейности, взаимосвързани и/или обслужващи и подпомагащи куриерските услуги
Извършване на целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на кадри от административния и управленския персонал на дружествата – съдружници
Развитие на продуктите и услугите, свързани с куриерската дайност
Разширяване на пазарните позиции на членовете на клъстера
Привличане на нови членове – съдружници на клъстера
Насърчаване на иновациите в куриерската дейност и в дейности свързани с куриерските услуги
Насърчаване на инвестициите и прилагането на съвременни технологии и оборудване за извършване на общи клъстерни дейности

Фондация за развитие на предприемачеството

Kлъстер име Naziv                 Фондация за развитие на предприемачеството
Aдрес Adresa                 ул. Дуканска планина №18
Grad Grad                     София,1606
Телефон Br.Telefona           +359 2 9525 758; + 359 888 86 28 38
E-mail E-mail                   office@fed-bg.org
Интернет адрес Internet adresa
Лице за контакт Kontakt osoba      Galina Karamotcheva
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         
За клъстера:

Сдружение “Клъстер на здравните региони”

Kлъстер име Naziv                    Сдружение “Клъстер на здравните региони”
Aдрес Adresa
бул. ‘България’ 102 бизнес център ‘Белисимо’ ет.8
Grad Grad                     София,1680
Телефон Br.Telefona           +359 2 85 48 782
E-mail E-mail                   bulgmed@gmail.com
Интернет адрес Internet adresa     http://zdravenews.org/
Лице за контакт Kontakt osoba      д-р Андрей Кехайов
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

Мисията на сдружение „Клъстер на здравните региони” е обединяване усилията на членовете на клъстера за повишаване ефективността в сектора, популяризиране и повишаване на качеството на работа, въвеждането на иновации в сферата на здравеопазването и научно-изследователски сектор в областта на нови здравни медикаменти, подобряване на условията на живот и технологичната модернизация на здравните заведения и производствените предприятия в сектора.

ИКЕМ – Индустриален клъстер “Електромобили”

Kлъстер име Naziv                   ИКЕМ – Индустриален клъстер “Електромобили”
Aдрес Adresa                 ул.”Денкоглу” 1, ап.13
Grad Grad                     София,1000
Телефон Br.Telefona           +359 876 634 872; +359 899 901 699
E-mail E-mail                   office@emic-bg.org
Интернет адрес Internet adresa     http://www.emic-bg.org/
Лице за контакт Kontakt osoba      Ilya Levkov
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

ИКЕМ е регистриран на 25.11.2009 като сдружение с нестопанска цел.

ИКЕМ е национална браншова организация в бранш “Електрическа мобилност”, която обединява усилията на своите членове за индустриално развитие, стратегически разработки, технологично развитие, промяна в нормативната база, висше и професионално образование и обучение, стандартизация, връзка с централната и местни власти, и др.

ИКЕМ е инициатор за създаването на „Национална програма за електрическа мобилност – България 2025 г.“

Основен мотив на ИКЕМ е – Електрическата мобилност в България да бъде с българско участие.

„Клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“ (КЗИСПСФТМ)

Kлъстер име Naziv                  „Клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“ (КЗИСПСФТМ)
Aдрес Adresa                  ул. “Тунджа” 38, ет. 2, ап. 4
Grad Grad                     София,1463
Телефон Br.Telefona           +359 2 852 03 40; +359 2 952 56 63; моб. +359 885668342
E-mail E-mail                   office@gprogroup.com
Интернет адрес Internet adresa     www.gprogroup.com
Лице за контакт Kontakt osoba
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         
За клъстера:

„Клъстер за защита на интелектуалната собственост и превенция срещу фалшифициране на търговски марки“ (КЗИСПСФТМ) е регистрирано под юридическа форма на дружество с ограничена отговорност „Г Про Груп“ ООД в началото на 2013 г., но взаимодействието между фирмите съществува от няколко години.

Дружеството е имуществено и организационно обособен обект в стопанската дейност, чрез което съдружниците обединяват своите усилия за извършване на търговска дейност в областта на защитата на интелектуалната собственост и защитата на регистрирани търговски марки, както и обучение на кадри за тази дейност, провеждане на информационни кампании за запознаване на заинтересованите лица с рисковете от злонамерена подмяна на интелектуална собственост, търговски марки и продукти.

Българска Асоциация на Застрахователните Брокери

Kлъстер име Naziv                    Българска Асоциация на Застрахователните Брокери
Aдрес Adresa                   Madrid Blvd. 56
Grad Grad                     София,1505
Телефон Br.Telefona           +359 2 815 72 82; +359 2 815 72 92; +359 2 815 72 81; +359 2 815 72 84
E-mail E-mail                   office@baib.bg
Интернет адрес Internet adresa     http://baib.bg/
Лице за контакт Kontakt osoba      Iliyan Nachevsky
Функция в клъстера Funkcija u klasteru         Председател
За клъстера:

Асоциацията има за цел да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове и да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер.

Асоциацията има за цел да представлява и защитава интересите на своите членове при осъществяване на взаимоотношенията на Асоциацията с:
– Комисия за финансов надзор, Асоциация на българските застрахователи, застрахователните дружества, медиите, други държавни органи и институции и субекти в Република България;
– Федерация на европейските застрахователни посредници (BIPAR) и други международни организации.

Асоциацията има за цел да повишава и поддържа квалификация на застрахователните брокери.